سیستم های صنعتی تاکستان

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 2 - جنب کارخانه مواد غذایی پژوهش