بانک ملی - شعبه انبارهای عمومی ایران - کد 1345

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بلوار خلیج فارس - خ. سامانی پور - شرکت سهامی انبارهای عمومی - ک.پ : 1379854681
  • ، ،