صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

  • مدیر - علم بیگی
  • قزوین - آبیک - زیاران - کیلومتر 35 - بین زیاران و میرپنجی