کارخانه سبزآور پردیس

  • مدیر - مقصود خامنه
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - بلوک شیمیایی - خ. کارآفرینان
ارزیابی