بانک قوامین - شعبه دروازه شهرجرد اراک - کد 20090

  • مرکزی - اراک - دروازه شهرجرد - خ. شیخ فضل اله نوری - جنب ایستگاه اتوبوس
  • ،