بانک قوامین - شعبه صدوقی نژاد یزد - کد 19110

  • یزد - یزد - بلوار صدوقی - روبروی اجراییات شهرداری