ثامن الائمه - شعبه 22 بهمن - کد 114

  • کرمانشاه - کرمانشاه - 22 بهمن - خ. نوبهار