بانک قوامین - شعبه امام خمینی - کد 26421

  • اردبیل - اردبیل - م. شریعتی - به سمت ایستگاه سرعین - روبروی ماشین شویی سابق