بانک ایران زمین - شعبه گنبد - کد 3242

  • گلستان - گنبد کاووس - فلکه مرکزی - خ. طالقانی