گروه صنعتی عبداله زاده (بیسکویت)

  • آذربایجان شرقی - تبریز - کیلومتر 12 - روبروی کندرود - کوی گاز اکسیژن
ارزیابی