دکتر نرجس صدیق پور

  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - خ. آفرین - پ. 29 - ط. سوم
مستقردر :

بیمارستان جواهری - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی