کارخانه ساسان

  • قزوین - قزوین - جاده رشت - کیلومتر 3 - خ. مان فیلتر
  • ، ،
ارزیابی