کارخانه دانه تاک

  • قزوین - تاکستان - جاده همدان - کیلومتر 3 - روبروی سیلو
  • ، ،
ارزیابی