کارخانه دینه

  • قزوین - قزوین - جاده تاکستان - کیلومتر 2 - نرسیده به اقبالیه - سمت راست
ارزیابی