سازمان آموزش و پرورش استان تهران

  • مدیر - جواهری پور
  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - بین خیابان فلسطین و سرپرست (کیوان) - ک.پ : 1416663153
  • ، ، ،
کلمات کلیدی :

وزارت خانه

|

وزارتخانه

زیرمجموعه‌ها :

آموزش و پرورش منطقه 1 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 10 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 11 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 12 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 13 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 14 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 15 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 16 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 18 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 19 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 2 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 3 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 4 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 5 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 6 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 7 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 8 - مناطق آموزش و پرورش
آموزش و پرورش منطقه 9 - مناطق آموزش و پرورش
ارزیابی