کارخانه باندهای پزشکی ایران

  • قزوین - تاکستان - جاده کمربندی - جنب دانشگاه پیام نور