کارخانه شمس آذر

  • قزوین - قزوین - جاده قدیم قزوین کرج - کیلومتر 5 - ن رسیده به نمایندگی نعمتی احمدی
  • ،
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی