موزه بادگیر - موزه عکس خانه - موزه حوض خانه

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی مسجد ارگ - کاخ گلستان
ارزیابی