کهریزک - دفتر بهشت زهرا

  • تهران - منطقه 20 - جاده قدیم قم - سازمان بهشت زهرا - سالن متوفیات