مرکز نشر دانشگاهی

  • واحد مدیریت - بهمن حاجی پور
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان 10 - پ. 50 - ک.پ : 1511786911
واحد پژوهش

ایران - تهران - منطقه 06 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 3 - پ. 17 - ک.پ : 1513733312
)
روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی