فرودگاه سنندج

  • کردستان - سنندج - جاده سنندج کرمانشاه
کلمات کلیدی :

پلیس فرودگاه

ارزیابی