رنا - کد 681

  • مدیر - مرینی
  • زنجان - زنجان - جاده زنجان تبریز - بعد از سه راهی بیجار - نبش رضوان