رنا - کد 173

  • مدیر - امیدوار
  • فارس - شیراز - بلوار امیرکبیر - نرسیده به پلیس راه