نارسیس - شعبه 1

  • دماوند - رودهن - بومهن - بازار مرکزی (خسروتاش) - ط. دوم - پ. 229