شرکت ابطحی حمل و نقل فرآورده های نفتی

  • مدیر - محمدرضا ابطحی
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - سردشت - روبروی اداره دامپزشکی - نبش کوچه ایران گاز - ک.پ : 3848167375