رنا - کد 677

  • مدیر - بیک محمدی
  • مرکزی - اراک - جاده تهران - کیلومتر 4 - جنب نمایندگی ایران خودرو