بانک قوامین - شعبه گاز مشهد - کد 2100

  • خراسان رضوی - مشهد - گاز - بین گاز ششم و هشتم - پ. 296
  • ،