کلانتری 23 - فردوسیه

  • مدیر - علی حسن ناصری
  • شهریار - فردوسیه - بلوار امام خمینی
ارزیابی