ثامن الائمه - دفتر حوزه اصفهان

  • اصفهان - جی - نبش خیابان کاخ - ساختمان کوثر - ط. سوم