شرکت پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

  • مدیرعامل - محمدصادق قلمبر دزفولی
  • تهران - منطقه 2 - بلوار دریا - خ. موج - خ. عسگری غربی - پ. 31 - زنگ سوم