دکتر محمدرضا شیدفر (قارچ شناسی)

  • مدیر - محمدرضا شیدفر
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - نبش دستگردی (ظفر) - آزمایشگاه فارابی
  • ،