ثامن الائمه - شعبه گلشهر - کد 235

  • البرز - کرج - گلشهر - بعد از چهارراه گلزار - بین کوکب و ارغوان