ارشدیار در یک نگاهمرکز تولید فیلمها ونرم افزار های آموزشی و کاربردی دانشگاهی و صنعتی و سازمانی در مقاطع ارشد ودکترا
ارزیابی