گروه صنعتی و بازرگانی کلام

  • مدیر - خسرو اسلامی
  • مازندران - آمل - م. هزار سنگر - کمربندی تهران - ساختمان کلام