کارخانه بهناب کویر

  • کرمان - رفسنجان - جاده کرمان - کیلومتر 5
ارزیابی