دکتر مریم سعیدکندری

  • مدیر - مریم سعیدکندری
  • تهران - منطقه 12 - شوش - نبش خیابان تختی - زایشگاه شوش (بیمارستان مریم)
  • ، ،