کارخانه کاراسازه کیمیا

  • مدیر - محمدرضا مسعودی
  • مرکزی - اراک - جاده تهران - کیلومتر 6