کارگاه پارس اصفهان (چرخ گوشت صنعتی)

  • مدیر - اصغر گردان شکن
  • اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - بلوک 23 - پ. 16
ارزیابی