حامد

  • مدیر - فریدونی
  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. مداین - خ. اوجانی - پ. 11