کد ملی

  • تهران - منطقه 11 - امام خمینی - سازمان ثبت احوال - اصلاح سیستم - ک.پ : 1137719411
  • ، ،
ارزیابی
تشخیص صحت کد ملی مرتضی : تشخیص صحت کد ملی
کد ملی شماره ای است 10 رقمی که از سمت چپ سه رقم کد شهرستان ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است که از روی 9 رقم سمت چپ بدست می آید. برای بررسی کنترل کد کافی است مجدد از روی 9 رقم سمت چپ رقم کنترل را محاسبه کنیم<br/><br/>از آنجایی که درسیستم کد ملی معمولا قبل از کد تعدادی صفر وجود دارد.(رقم اول و رقم دوم از سمت چپ کد ملی ممکن است صفر باشد) و در بسیاری از موارد ممکن است کاربر این صفرها را وارد نکرده باشد و یا نرم افزار این صفرها را ذخیره نکرده باشد بهتر است قبل از هر کاری در صورتی که طول کد بزرگتر مساوی 8 و کمتر از 10 باشد به تعداد لازم (یک تا دو تا صفر) به سمت چپ عدد اضافه کنید. ساختار کد ملی در زیر نشان داده شده است<br/><br/>ساختار کد ملی<br/>ارقام کد رقم کنترل 9 رقم سمت چپ کد ملی<br/>موقعیت <br/><br/>1<br/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br/> <br/><br/>1- برای محاسبه رقم کنترل از روی سایر ارقام ، هر رقم را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم.<br/><br/>2- مجموع بدست آمده از مرحله یک را بر 11 تقسیم می کنیم<br/><br/>3- اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد ، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد<br/><br/>مثال : آیا کد 7731689951 یک کد ملی معتبر است؟<br/><br/>برای این منظور کد<br/>ساختار کد ملی<br/>ساختار کد رقم کنترل 9 رقم سمت چپ کد ملی<br/>ارقام کد 1 5 9 9 8 6 1 3 7 7<br/>موقعیت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br/>محاسبه حاصل ضرب 10 27 36 40 36 7 24 63 70<br/> <br/><br/>حاصل جمع ضرب ارقام 2 الی 10 را در موقعیت آنها محاسبه می کنیم<br/><br/>7*10+7*9+3*8+1*7+6*6+8*5+9*4+9*3+5*2=313<br/><br/>313÷11=28 و R=3<br/><br/>چون باقیمانده برابر 3 و بزرگتر مساوی 2 است پس باید رقم کنترل این کد برابر 8 ( یازده منهای 3 برابر 8 )باشد.<br/><br/>با دقت در کد متوجه می شویم که رقم کنترل ورودی برابر 1 است پس کد مورد نظر به عنوان یک کد معتبر قابل قبول نیست.