کارخانه آلومینیوم کوشش

  • مدیر - علی مرتضی جعفری
  • مرکزی - اراک - شهزک صنعتی حاجی آباد - خ. 20 متری تلاش - روبرو لج بری هیدرولیک