تهران - ش. 2

  • مدیر - قاسم بهرامی
  • تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - جنب پمپ بنزین دولت آباد - خ. سوم - چهارراه دوم - پ. 11