شمس - سازمان ملی جوانان

  • آذربایجان شرقی - تبریز - آبرسان - درمانگاه خصوصی بیمارستان شمش