منطقه 2 - مجیدیه شمالی

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - بالاتر از خیابان رحیمی
ارزیابی