کارخانه جوین ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

  • مدیر - میرعلی اکبر خادمی
  • خراسان شمالی - اسفراین - جاده اسفراین - کیلومتر 45
ارزیابی