دکتر مهرداد اخلاق پسند

  • البرز - کرج - جهانشهر - خ. هلال احمر - م. هلال احمر - ک. فریما - پ. 4
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور البرز - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
نور مطهری - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی