بانک ملی - اداره امور گزینش

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی سبزه میدان - بانک ملی شعبه بازار - ط. سوم