منطقه 19 پستی - کد 51919

  • تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش - خ. ذکاوت - مجتمع مسکونی آتی ساز 2