کارخانه یاس نخ

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت 10 - روبروی ایران دوچرخ
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی