الماس

  • مدیر - علی نظافتی
  • پاکدشت - خاتون آباد - روبروی بانک تجارت - پ. 1233
ارزیابی